Kapsam

Poligon Interactive Etik Kurallar ve Standartlar Belgesi, Poligon Interactive’nın tüm faaliyetleri, kurum yönetimi, çalışanları ve tedarikçileri için bağlı kalınacak, temel iş yapma anlayışını ve kriterlerini oluşturmaktadır.

Hukukun Üstünlüğü

Poligon Interactive, uluslararası ölçekte faaliyet gösteren bir kuruluş olarak, faaliyetlerini gerçekleştirirken, bulunduğu ülkelerin hukuk sistemine ve ilgili hukuk sisteminde bağlayıcı niteliğe sahip küresel sözleşmelere bağlı kalacağını ve buna göre çalışacağını beyan eder.

Dürüstlük ve Sorumluluk

Poligon Interactive, uluslararası ölçekte faaliyet gösteren bir kuruluş olarak, faaliyetlerini gerçekleştirirken, bulunduğu ülkelerin hukuk sistemine ve ilgili hukuk sisteminde bağlayıcı niteliğe sahip küresel sözleşmelere bağlı kalacağını ve buna göre çalışacağını beyan eder.

Saygı, Adalet ve Fırsat Eşitliği

Poligon Interactive saygı, adalet ve fırsat eşitliği ilkelerini benimser.

Poligon Interactive’in faaliyetlerde yer alan her türlü gerçek ve tüzel kişinin, başta toplumsal cinsiyet eşitliği olmak üzere evrensel temel hak ve  özgürlükleri benimseyerek, karşılıklı saygı temelinde iş ilişkisinde bulunması esastır.

Bireysel Sorumluluk Anlayışı

Poligon Interactive çalışanları, profesyonel kimlikleri ile kurumun kurumsal temsilcisi konumundadır.

Tüm çalışanların yazılı ve sözlü beyanları ile davranışları Poligon Interactive’nın kurumsal itibarı ile doğrudan ilişkilidir.

Poligon Interactive çalışanları, küresel kabuller çerçevesinde belirlenmiş olan Poligon Interactive Etik Kurallar Belgesi ve toplumsal vicdana uygun olarak hareket eder.

Tüm çalışanlar, her türlü davranışlarının, kurumsal itibara ve iş paydaşlarına olan etkisi olduğunu bilir ve buna göre davranır.

Tüm çalışanlar kurumsal fiziksel ve itibari varlıkların ortak bir değer olduğu bilinci ile çalışır ve bu varlıkların korunmasına dikkat eder.

Rekabet Anlayışı

Poligon Interactive, tüm çalışanları ile birlikte ana iş kolu başta olmak üzere, tüm faaliyetlerinde ve iş ortakları ile ilişkilerinde adil rekabete anlayışını benimser ve destekler.

Poligon Interactive çalışanları, gerek kendi iş alanı gerekse de hizmet aldığı ve verdiği iş alanlarında, rekabetçi piyasa kurum ve kurallarının işlemesini engelleyecek tüm uygulamalara karşı duruş sergiler ve gerektiğinde önlemler alır.

Çalışma Hayatına Yönelik Tutumlar

Poligon Interactive kurum içinde ve hiçbir tedarikçisinde, çalışanların zorla çalıştırılmasına neden olacak bir uygulamanın yapılmasına veya geliştirilmesine izin vermez.

Poligon Interactive kurum bünyesinde ve diğer tüm iş ortakları ve tedarikçilerinde çocuk işçi çalıştırılmasını kabul etmez.

Poligon Interactive, işe alım ve işe yerleştirme ve iş faaliyeti süreçlerinde her türlü ayrımcılığı reddeder. Hiç kimse cinsiyet, ırk, din, dil ve sair maddi ve manevi farklılığından dolayı ayrımcılığa tabi tutulamaz. Ayrımcılığı besleyecek mahiyette, çağrışım seviyesinde dahi olsa hiçbir uygulama ve davranış kabul edilemez.

Güvenlik, Sağlık ve Çevre

Poligon Interactive’da insan sağlığı ve güvenliği ile çevresel uyumluluk ve çevrenin korunması ilkeleri üretim ve çalışma anlayışının en önde gelen prensipleridir.

Hiçbir iş kararı insan ve çevre sağlığı ve güvenliğini tehdit edecek şekilde alınamaz. Çalışma ortamından başlayarak, tüm çalışanların ve dış paydaşların güvenli ve sağlıklı bir çevrede yaşayabilmesi için, gerekli tüm önlemler kurumsal ve bireysel seviyede alınır.

Bilginin Korunması ve Gizlilik

Tüm çalışanlar Poligon Interactive ile ilgili ve kamuoyuna açıklanması için yazılı olarak onay verilmemiş olan her türlü bilgiyi korumakla yükümlüdür.

Çalışanların ve müşterilerin kişisel bilgileri, üretim sistemleri, ARGE faaliyetleri sonucu ortaya çıkan bilgiler, her türlü fiyat ve pazar bilgisi ve stratejisi gizli bilgidir. Bu bilgiler amacı ve platformu ne olursa olsun, kısmen dahi paylaşılamaz.

Kurumsal ve bireysel temsiliyetler sırasında, tüm seviyelerdeki çalışanların kurumsal sırları veya bir bölümünü açıklaması talebi gelmesi halinde, bu talep kurum içi yetkili organlara başvurmaksızın karşılanamaz.

Uygunsuzlukların Bildirilmesi

Tüm çalışanlar Etik Kurallar Belgesine uygun olmadığını düşündükleri uygulamaları raporlayarak yetkili organlara bildirmek hakkına sahiptir. Etik Kurallar Belgesi aykırı bir durumun bildirilmesi halinde, bildirimde bulunanın kişisel bilgilerinin saklı tutulması ve tüm haklarının savunulması esastır ve güvence altındadır.

Kurumsal Vatandaşlık

Poligon Interactive kurumsal yapısı ve çalışanları ile içinde bulunduğu ülkenin doğal kurumsal vatandaşı statüsündedir. Ülkenin kurumsal vatandaşı olarak Poligon Interactive, ekonomik, sosyal ve çevresel gelişimi, şirket hedef ve politikaları ile örtüşecek şekilde destekler ve bu yönde çalışmaların gerçekleştirilmesini özendirir.

Poligon Interactive kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı gereği; çalışanlarının yetkinlik ve yeterlilikleri çerçevesinde, kurum içi veya kurum dışı gerçekleştirilen sosyal projelere gönüllü katılımlarını destekler.

İş Ortakları ile İlişkiler

Başta tedarikçileri olmak üzere, iş faaliyeti ile doğrudan ve dolaylı ilgili tüm paydaşlar ile ilişkilerde adalet, açıklık ve şeffaflık anlayışları esastır.

Rekabetçi piyasa ekonomisinin kurum ve kurallarının çalışmasını engelleyecek şekilde, tedarikçilere imtiyaz sağlayacak, çıkar çatışmasına neden olabilecek her türlü ilişki tipi ve uygulamadan kaçınılması esastır.

Rüşvet, imtiyaz sağlama, gücü kötüye kullanma, ayrımcılık ve çıkar çatışması olarak yorumlanabilecek her türlü talep raporlanarak reddedilir ve bu tür uygulamalara kurum içinden tevessül edilmesi istisnasız olarak sözleşme feshine varacak şekilde uygulamalar ile önlenir.

Poligon Interactive çalışanları, iş ortaklarından hiçbir hediyeyi kabul etmezler.

Müşteriler ile İlişkiler

Poligon Interactive tüm ürün ve hizmetlerinden yararlanan tüzel/gerçek kişiler ile adil, hukuka bağlı, açıklık ve saydamlık ilkelerine bağlı ilişki kurar. Poligon Interactive ve çalışanları müşteriler arasında ayrımcılık olarak yorumlanabilecek uygulamalardan uzak durur.

Müşterinin tüm çevresi ile birlikte sağlık ve güvenliğinin korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması, sağlık ve güvenliği tehdit edecek unsurların tespiti halinde müşterinin bu konuda bilgilendirilmesi esastır.

Bilgi ve Danışma için…

Poligon Interactive Etik Kurallar Belgesi ve Standartları ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve uygulamaların kural ve standartlara uyumu hakkında danışmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.